Monaco's sovereign fund (in million euros) - Viviani Champfleury Barco